Prihlásenie sa na štátne jazykové skúšky a termíny skúšok

Štátne jazykové skúšky sa organizujú

- v jarnom termíne pre interných a externých záujemcov o základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku,

- v jesennom termíne len pre externých záujemcov o všeobecnú štátnu jazykovú skúšku pri minimálnom počte 5 záujemcov.

Uchádzač o vykonanie skúšky je prihlásený na skúšku, ak odovzdal v predpísanom termíne správne a úplne vyplnenú prihlášku na predpísanom tlačive a zaplatil určený poplatok za skúšku. Ak účastník nesplní tieto podmienky, nebude pozvaný na skúšku.


Uchádzač podáva prihlášku a preukáže sa zaplatením príslušného poplatku

- na jarný termín do 31. marca, 

- na jesenný termín do 16. septembra.


Termíny konania písomnej časti a ústnej časti štátnych jazykových skúšok určí riaditeľka jazykovej školy po prerokovaní s predsedom komisie pre štátne jazykové skúšky a zverejní ich do 16. septembra príslušného školského roku.


Úplne vyplnená prihláška

- na základnú štátnu jazykovú skúšku (ZŠJS)  musí obsahovať aj zoznam  najmenej 3 diel prečítanej beletrie autorov z krajiny cieľového jazyka v origináli,

- na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (VŠJS) musí obsahovať aj zoznam   najmenej 5 diel  prečítanej beletrie autorov z krajiny cieľového jazyka v origináli. 


Uchádzač o vykonanie štátnej jazykovej skúšky so zdravotným znevýhodnením vyžadujúci úpravu priebehu skúšky oznámi túto skutočnosť vopred a vyznačí ju v prihláške. K prihláške doloží odborný lekársky posudok, alebo odborný posudok centra špeciálnopedagogického poradenstva, prípadne centra pedagogicko-psychologického poradenstva, alebo odborníka na pervazívne poruchy vývinu, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky.

Ak uchádzač o vykonanie štátnej jazykovej skúšky zruší prihlášku na skúšku pred dňom konania jej písomnej časti a po 31. marci, resp. po 16. septembri jazyková škola mu na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou uchádzača o  vykonanie skúšky.

Deň konania štátnej jazykovej skúšky oznámi riaditeľka jazykovej školy písomne  uchádzačovi o vykonanie skúšky

- najmenej tri týždne pred konaním písomnej časti skúšky,

- najmenej dva týždne pred konaním ústnej časti skúšky.

Ak uchádzač nepríde včas na skúšku a neospravedlní sa do troch dní od dátumu konania skúšky, jazyková škola mu úhradu za vykonanie štátnej jazykovej skúšky nevráti. Ak uchádzač z vážnych osobných dôvodov nepríde na skúšku a ospravedlní sa, riaditeľka jazykovej školy určí na vykonanie štátnej jazykovej skúšky jeden náhradný termín. Za štátnu jazykovú skúšku v náhradnom termíne účastník úhradu neplatí.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok