Priebeh a hodnotenie štátnych jazykových skúšok

Štátnu jazykovú skúšku tvorí písomná časť a ústna časť. Témy písomnej časti a ústnej časti štátnych jazykových skúšok určuje predseda komisie pre štátne jazykové skúšky v súlade so skúšobným poriadkom. Obsah a rozsah písomnej časti a ústnej časti skúšky určuje skúšobný poriadok.*

Písomnou časťou štátnej jazykovej skúšky sa preveruje:

  1. porozumenie vypočutého cudzojazyčného textu, formou počúvania s porozumením a s riešením zadaných úloh,
  2. porozumenie čítaného náročnejšieho cudzojazyčného textu a riešenie k nemu zadaných úloh,
  3. schopnosť používať vybrané náročnejšie gramatické a lexikálne štruktúry v cudzom jazyku – formou prekladu slovenského textu do cudzieho jazyka,
  4. schopnosť napísať súvislý jazykový prejav v cudzom jazyku na určenú tému.

Na vypracovanie písomnej časti sa určuje čas štyri hodiny. Pri spracovaní častí 3 a 4 sa môže používať slovník.

Písomná časť štátnej jazykovej skúšky a ústna časť štátnej jazykovej skúšky sa hodnotí každá samostatne stupňami prospechu:

stupeň 1 - výborný,
stupeň 2 - veľmi dobrý,
stupeň 3 - dobrý,
stupeň 4 - nevyhovel.


Rovnakými stupňami prospechu sa hodnotia jednotlivé zložky písomnej časti a ústnej časti skúšky. Uchádzač, ktorý nevyhovel v písomnej časti štátnej jazykovej skúšky, nemôže vykonať ústnu časť štátnej jazykovej skúšky.

Ústnou časťou skúšky sa preveruje

  1. schopnosť pohotovo reagovať v cudzom jazyku v bežných životných situáciách (opis a interpretácia  obrazového materiálu, diskusia na konverzačnú tému),
  2. preukázanie požadovaných vedomostí z oblastí reálií krajiny alebo krajín cieľového jazyka (geografia, história, súčasnosť, literatúra príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu syláb pre ZŠJS a VŠJS)
  3. schopnosť súvislého referovania o jednom z uvedených prečítaných literárnych diel na prihláške uchádzača na ŠJS.

Celkový prospech v štátnej jazykovej skúške, ktorý uchádzač môže dosiahnuť sa určí podľa výsledkov písomnej časti a ústnej časti štátnej jazykovej skúšky a hodnotí sa stupňami:

prospel s vyznamenaním,
prospel veľmi dobre,
prospel,
neprospel.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok