Štátne jazykové skúšky

Priebeh a hodnotenie štátnych jazykových skúšok Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky.Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

Druhy štátnych jazykových skúšok:
a) základná    - 1. stupeň náročnosti,
b) odborná    - 2. stupeň náročnosti, (len úspešní maturanti bilingválneho gymnázia)
c) všeobecná - 2. stupeň náročnosti.

Jazyková škola v Poprade tradične zriaďuje prípravné kurzy pre  poslucháčov na  všeobecnú štátnu jazykovú skúšku, zriedkavo na základnú štátnu jazykovú skúšku. Stupeň náročnosti pre základnú štátnu jazykovú skúšku je na úrovni 525 až 600 hodín výučby v kurzoch jazykovej školy a zodpovedá jazykovou náročnosťou stupňu B2 referenčného rámca.

Stupeň náročnosti pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku je na úrovni 840 až 980 hodín výučby v kurzoch jazykovej školy a zodpovedá jazykovou náročnosťou stupňu C1 až C2 referenčného rámca.
Základnú štátnu jazykovú skúšku možno vykonať po dovŕšení sedemnásteho roku veku; ostatné druhy skúšok po dovŕšení osemnásteho roku veku. Riaditeľ jazykovej školy môže výnimočne povoliť vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky aj mladšiemu účastníkovi, ak preukáže požadované jazykové zručnosti,  kompetencie a vedomosti. 

Podrobnejšie informácie k štátnym jazykovým skúškam: 
 

 
 O úspešne vykonanej štátnej jazykovej skúške vydáva jazyková škola vysvedčenie.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok