Prijímanie na štúdium

Uchádzač o štúdium v jazykovej škole sa  prihlasuje do kurzu písomne. Na prijatie na štúdium v jazykovej škole je potrebné odovzdať riadne vyplnenú prihlášku /kartu poslucháča/, preukázať sa dokladom o zaplatení školného a zápisného a splniť kritériá pre prijatie na štúdium (ak sa chce poslucháč zapísať do vyššieho ročníka).     

Termíny a kritériá prijímania určuje riaditeľka školy. Spravidla však Jazyková škola v Poprade organizuje každý rok zápis do prvých a vyšších ročníkov cudzích jazykov koncom júna. 

Záujemcovia o zápis do 1. ročníka žiackeho kurzu musia dovŕšiť najmenej 11 rokov.

Po splnení kritérií pre postup do vyššieho ročníka je každý,  aj doterajší poslucháč školy, povinný fyzicky sa zúčastniť zápisu do vyššieho ročníka (vyplniť kartu poslucháča a preukázať zaplatenie poplatku za štúdium) koncom školského roku.

Záujemcovia o zapísanie sa na voľné miesta do kurzov postsekundárneho vzdelávania jazykovej školy (prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky) sa preukážu buď certifikátom o ukončení jazykového vzdelávania na úrovni stredného kurzu (úroveň B1-B2 SERR pre prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku - ZŠJS), alebo o ukončení jazykového vzdelávania na úrovni vyššieho kurzu (úroveň B2-C1 pre prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku -  VŠJS), alebo je ich prijatie do kurzu  podmienené úspešným absolvovaním vstupného testu do daného kurzu.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok