Prijímanie na štúdium

Uchádzač o štúdium v jazykovej škole sa  prihlasuje do kurzu písomne. Na prijatie na štúdium v jazykovej škole je potrebné odovzdať riadne vyplnenú prihlášku /kartu poslucháča/, preukázať sa dokladom o zaplatení školného a zápisného a splniť kritériá pre prijatie na štúdium (ak sa chce poslucháč zapísať do vyššieho ročníka).     

Termíny a kritériá prijímania určuje riaditeľka školy. Spravidla však Jazyková škola v Poprade organizuje každý rok zápis do prvých a vyšších ročníkov cudzích jazykov koncom júna. 

Záujemcovia o zápis do 1. ročníka žiackeho kurzu musia dovŕšiť najmenej 11 rokov.

Po splnení kritérií pre postup do vyššieho ročníka je každý,  aj doterajší poslucháč školy, povinný fyzicky sa zúčastniť zápisu do vyššieho ročníka (vyplniť kartu poslucháča a preukázať zaplatenie poplatku za štúdium) koncom školského roku.

Záujemcovia o zapísanie sa na voľné miesta do kurzov postsekundárneho vzdelávania jazykovej školy (prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky) sa preukážu buď certifikátom o ukončení jazykového vzdelávania na úrovni stredného kurzu (úroveň B1-B2 SERR pre prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku - ZŠJS), alebo o ukončení jazykového vzdelávania na úrovni vyššieho kurzu (úroveň B2-C1 pre prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku -  VŠJS), alebo je ich prijatie do kurzu  podmienené úspešným absolvovaním vstupného testu do daného kurzu.

Priebeh vyučovania

Vyučovanie (najčastejšie 2x2 hodiny týždenne) prebieha v pondelok až piatok v týchto vyučovacích časoch:

prvá zmena od 14.30 do 16.00
druhá zmena od 16.10 do 17.40
tretia zmena od 17.50 do 19.20


V prvej zmene sú zaradené všetky žiacke kurzy. V druhej a tretej smene hlavne kurzy pre stredoškolákov  a dospelých.

Začiatok vyučovania:


Vyučovanie  začína podľa platného rozvrh v prvý týždeň školského roku. Prvý deň je otvoreným dňom, poslucháči dostanú informácie o zaradení do kurzov a o rozvrhu na príslušný školský rok. Ďalšie informácie týkajúce sa ich štúdia sa dozvedia na prvom vyučovaní.

Organizácia školského roku:


Vyučovanie neprebieha v čase riadnych školských prázdnin, v čase štátnych sviatkov, v čase štátnych jazykových skúšok (2 dni) a posledný júnový týždeň. (Organizácia vyučovania v príslušnom školskom roku je na úvodnej stránke tohoto portálu).

Vyučovania sa môže zúčastniť iba prijatý poslucháč, ktorý preukázateľne zaplatil školné a zápisné a odovzdal vyplnenú kartu poslucháča. V prípade, že poslucháč nemôže nastúpiť do kurzu hneď od začiatku vyučovania, škola mu rezervuje miesto do konca septembra. Ak do toho termínu nenastúpi a písomne alebo osobne sa neospravedlní, jeho miesto bude poskytnuté ďalšiemu záujemcovi.

Zápisom do kurzu sa poslucháč zaväzuje na riadnu dochádzku. V prípade sporadickej alebo oneskorenej dochádzky hrozí, že poslucháč nezvládne predpísané učivo a stratí možnosť postúpiť do vyššieho ročníka. Navyše, podmienkou na postup do vyššieho ročníka nie je len zvládnutie postupového testu, ale aj najmenej 70 % dochádzka. V prípade neprítomnosti na vyučovaní si musí poslucháč prebrať zameškanú látku sám. Pri absencii žiakov ZŠ na vyučovaní požadujeme ospravedlnenie od rodičov.

Prerušenie štúdia.


Ak dlhšia odôvodnená neprítomnosť na vyučovaní znemožňuje poslucháčovi ukončiť ročník (resp. 1. polrok), oznámi to vyučujúcemu alebo zástupcovi riaditeľa. Do triednej knihy sa poznačí prerušenie štúdia. Škola mu poskytne možnosť zápisu v nasledujúcom šk. roku. Poslucháč preukáže svoju príslušnosť k jazykovej škole ústrižkom šeku za príslušný školský rok.

Požiadavky poslucháčov na vyučujúceho alebo riaditeľstvo školy tlmočí dôverník kurzu, ktorého si zvolia poslucháči. Jeho meno je uvedené v triednej knihe.

Potvrdenie o návšteve kurzu


Potvrdenie o návšteve kurzu za aktuálny rok a za uplynulé roky (najviac so spätnou platnosťou 5 rokov) vydáva riaditeľstvo školy. Dokladom je triedna  kniha.

Postup do vyššieho ročníka.


Ak poslucháč preukázal dobré študijné výsledky, písal polročné aj koncoročné písomné postupové práce (v januári a v júni) a mal najmenej 70%dochádzku, postupuje do vyššieho ročníka. Niektoré kurzy sa  na konci šk. roku rušia a poslucháči v nasledujúcom šk. roku prechádzajú do iných kurzov. Všetkých postupujúcich poslucháčov z rušených kurzov vždy zaradíme. Ak máme dostatok paralelných kurzov, sú zaradení na smenu, do ktorej chodili. Ak to nie je možné, dostanú na výber z viacerých časových možností. Poslucháči si však nemôžu nárokovať ten istý vyučovací čas a toho istého vyučujúceho na celé obdobie ich štúdia.

Zastupovanie, spájanie kurzov.


Vzhľadom na neprítomnosť vyučujúceho treba niekedy kurzy spájať, rozptyľovať alebo suplovať. Oznam o neprítomnosti vyučujúceho je zverejnený na nástennej tabuli JŠ vo vestibule a na webovom sídle školy- úvodná stránka.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok