2. kolo zápisu na školský rok 2018/2019

2. kolo zápisu  na voľné miesta do kurzov v Poprade 

27. 08. 2018 - 7. 09. 2018   11.00 - 17.00 v riaditeľni jazykovej školy už v novom sídle školy na Mnoheľovej ul. (budova SPŠ v Poprade)


2. kolo zápisu  na voľné miesta do kurzov v Kežmarku

4. 09. 2018  15.00 - 17.00 vo vestibule Hotelovej akadémie v Kežmarku

Voľné pracovné miesto

Učiteľka/učiteľ anglického jazyka a literatúry,

Jazyková škola, Poprad

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľka Jazykovej školy, Ul. D. Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad prijme do pracovného pomeru

·         učiteľku/učiteľa anglického jazyka a literatúry

Pracovné podmienky

·         pracovný pomer na dobu určitú - od 1.09.2018 – 31.08.2019, plný úväzok - 22 hod. /týždenne 

 

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:

·         vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – anglický jazyk a literatúra

 

Ďalšie požiadavky

·         schopnosť pracovať s rôznymi vekovými kategóriami /žiaci ZŠ, SŠ a dospelí/,

·         možnosť pracovať  v popoludňajších hodinách,

·         zanietenosť pre prácu učiteľa cudzieho jazyka,

·         znalosť práce s PC,

·         komunikatívnosť,

·         tvorivosť a dynamickosť,

·         flexibilita,

       kombinácia ANJ s iným CJ je vítaná 

 

Požadované doklady

·         prihláška s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom,

·         profesijný životopis,

·         doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),

·         potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatého uchádzača,

·         výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,

·         súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte na adresu školy alebo e-mailom  v termíne  do 29. júna 2018.

Termín osobného pohovoru po 29. 06. 2018 podľa dohody s vybranými kandidátmi.

Adresa školy

Jazyková škola
Ul. D. Tatarku 4666/7
058 01 Poprad

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

·         tel.: +421 52 78 97 701; 0915 409 161

·         e-mail: info@jazykovka-poprad.sk

Organizácia záveru školského roka 2017/2018

Termín Udalosť
   
22.06.2018 Posledný deň riadneho vyučovania školského roku 2017/2018
29.06.2018 Ukončenie školského roku 2017/2018
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. D. Tatarku, 4666/7
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok