Výška školného a zápisného v školskom roku 2017/2018

Žiaci a študenti do 25 rokov, seniori nad 60 rokov, ktorých dôchodok je jediným príjmom /od ročníka 1957 a starší/

Druh kurzu Školné Zápisné 1. platba do 23.6.2017 2. platba do 31.1.2018
na šk. rok 2017/2018   (zápisné na celý rok a školné na 1. polrok) (školné na 2. polrok)
kurzy s 2 vyuč.
hod. týždenne
91,- € 10,- € 50,- € 51,- €*
kurzy so 4 vyuč.
hod. týždenne
135,- € 10,- € 70,- € 75,- €*
špecializovaný prekladový
kurz
60,- € 10,- € 35,- € 35,- €

Dospelí poslucháči

Druh kurzu Školné Zápisné 1. platba do 29.6.2017 2. platba do 31.1.2018
na šk. rok 2017/2018   (zápisné na celý rok a školné na 1. polrok) (školné na 2. polrok)
kurzy s 2 vyuč.
hod. týždenne
105,- € 10,- € 57,- € 58,- €*
kurzy so 4 vyuč.
hod. týždenne
183,- € 10,- € 95,- € 98,- €*
špecializovaný prekladový
kurz
60,- € 10,- € 35,- € 35,- €

* Z dôvodu nenavýšenia dotácie na rozpočtový rok 2018 upravujeme školné v 2. polroku šk. roku na uvedené sumy.

Úhrada poplatkov

a, Noví záujemcovia o kurzy cudzích jazykov dostanú informácie o platbe (číslo účtu) pri zápise.

Poplatok podľa vyššie uvedenej tabuľky sa uhrádza najneskôr do troch dní od zápisu. V prípade nevyplatenia školného a zápisného miesto v kurze Vám nemôže byť zabezpečené.

Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať riaditeľstvo školy o iný termín zaplatenia poplatku (písomne).

b, Pre poslucháčov jazykovej školy, ktorí už kurzy navštevujú:

Dokladom o zaplatení školného na 1. polrok je potrebné sa preukázať u svojho vyučujúceho najneskôr do 31. januára 2018. Vo výnimočných prípadoch je možné taktiež požiadať riaditeľstvo školy o iný termín zaplatenia poplatku (písomne).Ak poplatky uhrádza rodič alebo zákonný zástupca za dieťa, ktoré navštevuje kurz v jazykovej škole a úhrada je realizovaná elektronicky, do popisu je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré sa úhrada vykonáva.

Pri platbe poštovou poukážkou je potrebné uviesť ako platcu meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré sa úhrada vykonáva.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. D. Tatarku, 4666/7
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok