Výška školného a zápisného v školskom roku 2018/2019

Žiaci a študenti do 25 rokov, seniori nad 60 rokov, ktorých dôchodok je jediným príjmom /od ročníka 1958 a starší/

Druh kurzu Školné Zápisné 1. platba do 29.6.2018 2. platba do 31.1.2019
na šk. rok 2018/2019   (zápisné na celý rok a školné na 1. polrok) (školné na 2. polrok)
kurzy s 2 vyuč.
hod. týždenne
92,- € 10,- € 51,- € 51,- €
kurzy so 4 vyuč.
hod. týždenne
140,- € 10,- € 75,- € 75,- €
špecializovaný prekladový
kurz
60,- € 10,- € 35,- € 35,- €

Dospelí poslucháči

Druh kurzu Školné Zápisné 1. platba do 29.6.2018 2. platba do 31.1.2019
na šk. rok 2018/2019   (zápisné na celý rok a školné na 1. polrok) (školné na 2. polrok)
kurzy s 2 vyuč.
hod. týždenne
106,- € 10,- € 58,- € 58,- €
kurzy so 4 vyuč.
hod. týždenne
186,- € 10,- € 98,- € 98,- €
špecializovaný prekladový
kurz
60,- € 10,- € 35,- € 35,- €

ZÁPIS DO KURZU JE UKONČENÝ, AK POSLUCHÁČ RESP. JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA OKREM VYPLNENIA PRIHLÁŠKY UHRADÍ AJ POPLATOK DO STANOVENÉHO TERMÍNU.


Úhrada poplatkov

a, Noví záujemcovia o kurzy cudzích jazykov dostanú informácie o platbe (číslo účtu) pri zápise.

Poplatok podľa vyššie uvedenej tabuľky sa uhrádza najneskôr do troch dní od zápisu. V prípade nevyplatenia školného a zápisného miesto v kurze Vám nemôže byť zabezpečené. Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať riaditeľstvo školy o iný termín zaplatenia poplatku (písomne).

b, Pre poslucháčov jazykovej školy, ktorí už kurzy navštevujú:

Školné a zápisné na 1. polrok je potrebné uhradiť najneskôr do 22. 06. 2018. Je to súčasť zápisu na nový školský rok. Karta poslucháča a uhradená platba sú základom pre organizáciu kurzov na nový školský rok. (otvorenie resp. neotvorenie kurzu, ich spájanie a pod.)

Vo výnimočných prípadoch je možné taktiež požiadať riaditeľstvo školy o iný termín zaplatenia poplatku (písomne).Pre správnu identifikáciu platby je potrebné uviesť v popise platby:

  • meno a priezvisko dieťaťa, resp. dospelého poslucháča, za ktoré/ktorého sa úhrada vykonáva.
  • variabilný a špecifický symbol uvedený v informácii k platbe, ktorú dostanú poslucháči v kurze.
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok