Prvý školský rok

História Jazykovej školy v Poprade sa začala v roku 1965, keď už Dom kultúry a vzdelania v Poprade, ktorý organizoval jazykové kurzy, nestačil uspokojovať dopyt po cudzojazyčnom vzdelávaní. Preto riaditeľstvo Domu kultúry a vzdelania v Poprade začalo rokovať s odborom školstva na KNV /Krajskom národnom výbore/ v Košiciach a prostredníctvom neho s Jazykovou školou v Prešove o založení Jazykovej školy v Poprade. Na rokovaní v Prešove dňa 26. augusta 1965 sa dohodlo, že sa v Poprade zriadi pobočka prešovskej Jazykovej školy. Vedením elokovaných tried v Poprade bol poverený Dr. Ing. Rudolf Klatt.

Slávnostné otvorenie prvého školského roku v Jazykovej škole v Poprade sa uskutočnilo dňa 15. septembra 1965 v divadelnej sále ZK ROH /Závodného klubu Revolučného odborového hnutia/ Vagónka Tatra v Poprade. V školskom roku 1965/66 sa vyučovalo v budove ZDŠ na Leninovom nábreží /dnes Nábrežie J. Pavla II. / a v Hornom Smokovci v Odbornom učilišti tatranských hotelov. Prvými vyučujúcimi boli externí učitelia. Otvorených bolo 19 kurzov /po 4 hodiny týždenne/, jazyk anglický - 5 kurzov, jazyk nemecký - 11 kurzov a jazyk francúzsky - 3 kurzy, - spolu s počtom žiakov 791. V priebehu prvého školského roku sa škola odčlenila od Jazykovej školy v Prešove a pričlenila k Strednej ekonomickej škole v Poprade – dnešná Obchodná akadémia.


Jazyková škola v rokoch 1966 – 1989

V školskom roku 1966/67 už existovala samostatná Jazyková škola v Poprade, ktorú spravovalo riaditeľstvo Strednej ekonomickej školy v Poprade. Vyučovanie prebiehalo v budove SEŠ v Poprade.

Dňa 1. septembra 1967 správu školy prevzalo riaditeľstvo Strednej ekonomickej školy pre pracujúcich. Prvým a dlhoročným riaditeľom školy sa stal Štefan Kovalčík.

V školskom roku 1972/73 sa vedenie školy rozhodlo zabezpečiť pre strednú ekonomickú školu pre pracujúcich a pre jazykovú školu vlastnú budovu. Školský výbor Krajského národného výboru v Košiciach s rozhodnutím súhlasil. Vedenie školy zabezpečilo zakúpenie a rekonštrukciu malej obytnej budovy na Leninovom nábreží č. 1 /na mieste bývalého OVKSS - Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska - dnes budova Mestského úradu/, a tak sa zásluhou úsilia riaditeľa školy Štefana Kovalčíka začalo v školskom roku 1973/74 vyučovať už v novej, vlastnej budove. Školu navštevovali nielen žiaci z Popradu, ale aj z okolitých okresov a z celého regiónu Vysokých Tatier.

Od počiatkov existencie školy po 90-te roky navštevovalo jazykovú školu každoročne 600 až 800 žiakov všetkých vekových kategórií. Vyučovalo sa v troch zmenách, v čase od 14:30 do 19:30. Kurzy boli väčinou štvorhodinové, dvakrát týždenne po dve hodiny a v prvej zmene boli organizované detské kurzy.

Podobnú štruktúru organizácie vyučovania si škola zachovala dodnes.

V r. 1979 sa platilo zápisné a školné 230,- Kčs na rok pre žiakov ZŠ a stredoškolákov, dospelí platili 430,- Kčs. Poplatok za štátnu jazykovú skúšku bol 100,- Kčs... Pre veľký počet žiakov sa muselo vyučovať okrem materskej budovy aj v elokovaných triedach v budove ZDŠ na Marxovej ulici v Poprade a v Starom Smokovci. Pokračujúca výstavba mesta si vyžiadala v roku 1980 asanáciu budovy jazykovej školy. Rozhodnutím Krajského národného výboru v Košiciach, dňa 8. júla 1980, bola Stredná ekonomická škola pre pracujúcich pričlenená k Strednej ekonomickej škole v Poprade a jazyková škola bola pričlenená k novozaloženému gymnáziu, v budove bývalej ZDŠ na Zápotockého ulici v Poprade, dnešná Ulica Dominika Tatarku. Kruh sa uzavrel, jazyková škola sa ocitla v priestoroch, kde začala v roku 1965 existovať.

Školský rok 1981/82 sa začal v nových priestoroch a vyučujúci JŠ v prvých rokoch rozrastania sa gymnázia učili na oboch školách. Zároveň sa pre veľký záujem o štúdium cudzích jazykov v Kežmarku otvorili v roku 1981 prvé elokované triedy jazyka nemeckého, neskôr v r. 1990 aj anglického. 

Jazyková škola po roku 1989

V porevolučných rokoch nastal obrovský jazykový "boom", počet žiakov školy sa vyšplhal na 1500 až 1600 ročne. Zmenilo sa aj vekové zloženie žiakov. Dve tretiny poslucháčov ŠJŠ tvorí mládež do 18 rokov. Vedenie školy a vyučujúci privítali možnosť spolupráce so zahraničnými lektormi, ktorých sa v týchto rokoch vystriedalo v škole 18. Pre nedostatok interných vyučujúcich cudzích jazykov bolo treba zamestnávať veľa externých vyučujúcich, hlavne na jazyk anglický. Záujemcovia o štúdium stáli v radoch pri zápise na nový školský rok a pre nedostatok priestorov a vyučujúcich nebolo možné všetkých prijať.

V roku 1996 sa Jazyková škola v Poprade stala samostatným právnym subjektom a organizačne sa oddelila od Gymnázia na Ul. D. Tatarku, v budove ktorého pôsobila do 31. 07. 2018.

Zriaďovateľom školy je  Prešovský samosprávny kraj.

Od 1. 08. 2018 pôsobí Jazyková škola v Poprade v budove Strednej priemyselnej školy, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad.

V Jazykovej škole v Poprade sa vyučujú nasledujúce jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky, ruský a slovenčina pre cudzincov. Všetci pedagogickí zamestnanci JŠ sú plne kvalifikovaní.  Škola je vybavená audiovizuálnou didaktickou technikou, IKT – pomôckami , používa najnovšie učebnice cudzích jazykov a má vlastnú webovú stránku:www.jazykovka-poprad.sk

Od roku 2002 sa vyučujúci školy zapojili do viacerých európskych projektov. V roku 2003 to bol  medzinárodný projekt AXLE, v rámci programu SOKRATES, Grundtvig 2, ktorý bol zameraný na vzdelávanie dospelých prostredníctvom internetu. Cieľom projektu bola spolupráca učiteľov a žiakov z Nemecka /Regensburg/, Francúzska /Clermont-Ferrand/, Rakúska /Graz/, Škótska /Aberdeen/ a Slovenska /Poprad/ ako aj výmenné návštevy medzi účastníkmi projektu. V marci 2004 zorganizovala Jazyková škola v Poprade pracovné stretnutie pre zástupcov všetkých krajín zúčastnených na projekte s kultúrnym programom, odborným seminárom a hospitáciami na vyučovaní anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka.

V rokoch 2010 - 2012 Jazyková škola v Poprade v rámci programu Grundtvig participovala na projekte Učiace sa partnerstvá spolu s piatimi európskymi vzdelávacími inštitúciami z Lotyšska, Litvy, Nemecka, Talianska a Cypru. Počas dvojročnej spolupráce sa partnerské inštitúcie počas projektových stretnutí mali možnosť oboznámiť so systémom vzdelávania dospelých v krajinách partnerských škôl a s inovatívnymi prístupmi využívanými vo vzdelávacom procese. Cieľom tejto spolupráce bolo využiť príklady dobrej praxe, prevziať najlepšie skúsenosti, prispôsobiť ich k už existujúcim programom a uviesť do praxe v každej partnerskej inštitúcii. V októbri 2011 jazyková škola organizovala stretnutie partnerov v Poprade. Hlavnou témou tohto stretnutia bolo využívanie IKT technológií - hlavne interaktívnych tabuľ vo vyučovaní cudzích jazykov.

V roku 2015 sa škola zapojila do programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Svojím projektom "Európa, región - jazykom k práci"škola prispela k zvýšeniu relevantnosti neformálneho jazykového vzdelávania a prostredníctvom realizácie mobilít pedagogických zamestnancov školy - účasti na vybraných vzdelávacích aktivitách v zahraničí - získala najnovšie poznatky a praktické zručnosti, ktoré následne sa implementovali do tvorby kurikúl s využitím inovatívnych prístupov, moderných technológií a nových metód vo vyučovacom procese s cieľom zvýšiť atraktivitu a kvalitu poskytovaného jazykového vzdelávania.

Ďalšie projekty v školskom roku 2017/2018 - Erasmus+ - "Objavuj zaži a zdieľaj" a projekt LOGS v rokoch 2017 - 2019 prispejú k ďalšej internacionalizácii našej vzdelávacej inštitúcie.

Absolventi Jazykovej školy

História a súčasnosť Jazykovej školy v Poprade

Počty úspešných absolventov štátnej jazykovej skúšky za uplynulých 50 rokov existencie Jazykovej školy v Poprade  (1965 – 2015) :
Jazyk anglický – 1362 absolventov, jazyk nemecký – 675 absolventov, jazyk francúzsky – 96 absolventov.   
Všeobecné štátne jazykové skúšky sa začali na škole každoročne vykonávať od roku 1967, základné štátne jazykové skúšky od roku 1993 a vysvedčenie o odbornej štátnej jazykovej skúške z jazyka nemeckého dostávajú úspešní maturanti Bilingválneho gymnázia v Poprade od roku 1996, doteraz spolu 1180 absolventov.
Od roku 2004 všetky osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka /základný kurz – po dvoch resp. troch rokoch štúdia, stredný kurz, nadväzujúci na základný kurz – po dalších dvoch rokoch štúdia a vyšší dvojročný kurz/ ako aj vysvedčenia o základnej, všeobecnej a odbornej štátnej jazykovej skúške dostali medzinárodnú platnosť podľa CEF /Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky/.

Pohľad do budúcnosti

Ak záujem o štúdium cudzích jazykov, väčšinou ako koníček, existoval a bol čiastočne uspokojovaný v uplynulých rokoch, v dnešnej dobe je znalosť cudzích jazykov nevyhnutnou potrebou pre veľkú skupinu obyvateľstva. Jazyková škola v Poprade veľkou mierou prispieva k zvyšovaniu cudzojazyčnej gramotnosti a vzdelanosti obyvateľstva a ostáva stále najkvalitnejším a cenovo najdostupnejším stánkom vzdelávania sa v cudzích jazykoch.

Európska únia podporuje vo svojich dokumentoch celoživotné záujmové vzdelávanie v cudzích jazykoch, ktoré pomáha pri rekvalifikácii občanov, zvyšuje mobilitu pracovnej sily v dospelej populácii a je dôležitým doplnkom formálneho vzdelania.
Veľký počet žiakov základných a stredných škôl študujúcich v súčasnosti cudzí jazyk na jazykovej škole svedčí o snahe rodičovskej verejnosti poskytnúť svojim deťom kvalitné jazykové vzdelanie za relatívne nízku cenu.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok