OSNOVY PRE VYŠŠÍ KURZ

(5. a 6. ročník)

Jazykové prostriedky – gramatika

 • Perfektum, préteritum a plusquamperfektum všetkých pravidelných a nepravidelných slovies
 • Používanie foriem minulého času
 • Slovesá s odlučiteľnou a neodlučiteľnou predponou a ich významy – upevňovanie a rozširovanie
 • Trpný rod – opakovanie a upevňovanie všetkých tvarov a ich použitie
 • Trpný rod vo vedľajších vetách
 • Ďalšie spôsoby vyjadrovania trpného rodu
 • Konjunktiv II – opakovanie a upevňovanie všetkých tvarov a rôznych foriem využitia
 • Konjunktív I
 • Nepriama reč
 • Subjektívne významy modálnych slovies
 • Vyjadrovanie modálnosti pomocou : sein + zu + infinitv, haben + zu + infinitiv
 • Futurum I a Futurum II a ich významy: Budúci čas, vyjadrovanie domnienky
 • Negácia – všetky formy a ich používanie - upevňovanie a rozširovanie
 • Príčastie prítomné a príčastie minulé vo funkcii prídavného mena
 • Spodstatnelé príčastie  minulé
 • Rozvitý prívlastok
 • Partizipiálne konštrukcie
 • Predložky – zhrnutie a upevňovanie všetkých predložiek a ich významov
 • Predložkové väzby slovies, prídavných mien a podstatných mien – upevňovanie a rozširovanie
 • Zosilňovacie príslovky
 • Smerové príslovky –her a –hin
 • Poradie vetných členov vo vete (te-ka-mo-lo)
 • Vzťažné vety - opakovanie a upevňovanie, vzťažné zámená wer, was, zámenné príslovky vo funkcii vzťažného zámena
 • Porovnávacie vety so spojkami je ... desto
 • Zvolacie vety
 • Všetky typy vedľajších viet: príčinné, prípustkové, účinkové, dôsledkové, podmienkové, časové, účelové, spôsobové, odporovacie - upevňovanie a rozširovanie
 • Spojky priraďovacie a podraďovacie - zhrnutie
 • Variácie vedľajších viet - Nominálny štýl
 • Vedľajšia veta ako doplnok
 • Predložkový doplnok
 • Uvoľňovanie rámcovej konštrukcie
 • Elipsa
 • Modálne častice
 • Ustálené slovné spojenia
 • Väzba slovies s podstatným menom
 • Slovotvorba:
 •   Tvorenie prídavných mien, odvodzovanie pomocou predpôn a prípon a ich významy (– los, -bar, ....)
 •   Tvorenie slovies
 •   Tvorenie podstatných mien
 •   Textová gramatika


Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a manželstvo – Rodinní príslušníci, Rodičia a deti, Generačné problémy, Rodina v minulosti a dnes, Rôzne názory na manželstvo a iné formy spolužitia, Signály lásky, Láska na prvý pohľad, Svadba, Rozvod a jeho následky, Môj partner a jeho vlastnosti , Pomoc štátu rodinám, Porovnanie s nem. hov. krajinami
 • Domov a bývanie - Bývanie vo veľkomeste, malom meste a na dedine, Bývanie v paneláku a v rodinnom dome, Čo človek potrebuje na bývanie, Naše želania a realita, Bývanie v minulosti a dnes, Bývanie viacerých generácií pod jednou strechou, Porovnanie s nem. hov. krajinami, Moje rodné mesto
 • Zdravie-  Zdravotný stav nášho obyvateľstva, Vzťah medzi zdravím, športom a stravovaním,  Zdravý spôsob života, Stres a jeho následky, Choroby a zranenia, Prvá pomoc, Porovnanie s nem. hov. krajinami
 • Doprava a cestovanie- Auto a automobilový priemysel, Dopravné prostriedky – ich výhody a nevýhody,  Doprava a jej problémy,  Problémy cestných, železničných a leteckých sietí, Rôzne účely cestovania, Príprava na cestu, Hotely a hotelové služby, Ubytovacie zariadenia, Dovolenka v zahraničí a vo vlastnej krajine, Dovolenka pri mori, na horách, poznávacie zájazdy, Cestovanie s cestovnou agentúrou, individuálne cestovanie, Cestovanie v budúcnosti, Turistika a cestovný ruch, Porovnanie s nem. hov. krajinami
 • Škola a vzdelávanie - Školský systém v nemecky hovoriacich krajinách – porovnávanie so systémom školstva na Slovensku, Vyučovanie, Školské predmety, Školské pomôcky, Školské zariadenia, Žiaci a učitelia – ich vzťahy, Rodičia a škola, Môj prvý učiteľ, Moje školské časy – porovnávanie školy v minulosti a dnes, Škola a povolanie – teória a prax, Alternatívne školstvo, Waldorfská škola, Celoživotné vzdelávanie, Škola v budúcnosti, Porovnanie s nem. hov. krajinami
 • Problémy sveta
 • Klimatické zmeny  – ochrana životného prostredia - budúcnosť zeme
  Spoločnosť a jej životný štýl, Globalizácia, Hlad a Chudoba, Terorizmus, Nové choroby, Energetická kríza, ...
 • Voľný čas a záľuby – Voľný čas a jeho úloha v našom živote, Aktivity voľného času a koníčky, Voľný čas a zábava, Ako trávim voľný čas ja a moja rodina, Film, Hudba, Šport ako aktivita voľného času, Moja obľúbená reštaurácia, kaviareň, cukráreň a p., Návšteva zábavných podnikov a kultúrnych zariadení, Porovnanie s nem. hov. krajinami
 • Masmédiá – Úloha masmédií v našom živote, Knihy, Tlač,  Rozhlas, Televízia, Internet a ďalšie nové médiá, Reklama, Analfabetizmus a jeho príčiny v dnešnom svete
 • Porovnanie s nem. hov. krajinami
 • Práca a povolanie – Opis povolaní a ich činností, Typické ženské a mužské povolania,
 • Žiadosť o prijatie do zamestnania - Životopis, Pracovné podmienky, Platové ohodnotenie, Pracovná doba, Nárok na dovolenku, Sociálne vymoženosti, Nezamestnanosť,Štúdium a povolanie, Moja cesta k súčasnému/budúcemu povolaniu, Ďalšie vzdelávanie, Porovnanie s nem. hov. krajinami
 • Stravovanie – Stravovacie návyky u nás a v nem. hov. krajinách, Typické nemecké potraviny a jedlá v nem. hovoriacich  krajinách, Slovenské špeciality a národné jedlá
 • Domáca a reštauračná strava, Príprava jedál, Recepty, Kultúra stolovania, Zdravá výživa
 • Obliekanie a móda- Pojem móda, Móda v minulosti a dnes, Môj vzťah k móde, Móda a jej trendy, Mládež a móda,  Rôzne druhy oblečenia, Odevné doplnky, Módna prehliadka, Módni návrhári a móda všedného dňa, Výber oblečenia na rôzne príležitosti, Nakupovanie oblečenia v módnych obchodoch a prostredníctvom katalógu, Reklamácia
  Nakupovanie, Zo sveta ekonomiky - Druhy a spôsoby nakupovania, Životný štandard, Peniaze a ich funkcia, Druhy peňazí, Eurozóna a jej mena, Rady na šetrenie peňazí, Bankové služby, Formy spoločností a ich charakteristika
 • Ľudia – Opis osoby – príbuzného, priateľa, ... Charakterové vlastnosti, Medziľudské vzťahy, Vzory a ideály, Významné osobnosti nemecky hovoriacich krajín, životopis známej osobnosti
 • Cudzie jazyky- Význam cudzích jazykov v pracovnom živote, pri cestovaní, atď. Cudzie jazyky v zjednotenej Európe, Faktory, ktoré ovplyvňujú osvojovanie si cudzích jazykov (vek, motivácia, cudzojazyčné prostredie,...), Vlastné skúsenosti s učením sa cudzieho jazyka
 • Sviatky a zvyky –  Oslava sviatkov - pro a contra, Rodinné sviatky, Darčeky, Rôzne druhy sviatkov a ich význam, Štátne a cirkevné sviatky, Oktoberfest,  Zvyky a tradície v rôznych krajinách, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok