OSNOVY PRE PRÍPRAVNY KURZ NA ZÁKLADNÚ ŠTÁTNU JAZYKOVÚ SKÚŠKU

Obsahom prípravného kurzu na ZŠJS je príprava na jej písomnú i ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami  pre nácvik čítania i počúvania s porozumením a diskutujú o bežných životných situáciach a zaoberajú sa základnými otázkami politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a porovnávajú ich so Slovenskou republikou. Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre základný, stredný kurz a prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku.

Poslucháči v prípravnom kurze na ZŠJS

 • nacvičujú stratégie a taktiky pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom
 • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
 • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom a strednom kurze aj formou prekladu
 • nacvičujú písomný prejav formou esejí, listov, e- mailov a pod.
 • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
 • zbierajú a prehlbujú poznatky z reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu podľa syláb


Sylaby

Reálie:

 • O nemeckom jazyku
 • Moje mesto
 • Sviatky v Nemecku
 • Rakúsko
 • Mestá a pamätihodnosti v Rakúsku
 • Švajčiarsko
 • Nemecká spolková republika
 • Mestá a pamätihodnosti v Nemecku
 • Nemecko v minulosti a dnes
 • SRN - hospodárstvo
 • Školský systém NSR
 • SRN - politické pomery
 • Slovensko
 • Vysoké Tatry


Konverzačné témy:

 • Masmédiá
 • Práca a voľba povolania
 • Počasie
 • Jedlo a nápoje
 • Bývanie
 • Voľný čas
 • Cestovanie
 • Život v rodine
 • Zdravie
 • Ochrana životného prostredia
 • Šport
 • Charakterové vlastnosti
 • Móda a oblečenie
 • Škola a vzdelávanie
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok