JazykyŠtúdiumPlatbyeLearningKontakt   Mapa stránok  

OZNAMY

ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

Jazyková škola oznamuje všetkým novým záujemcom o vzdelávanie sa v cudzích jazykoch, že v školskom roku 2013/2014 sa u nás vyučujú nasledujúce cudzie jazyky:

          anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, taliansky 

Na  voľné miesta v kurzoch všetkých jazykov je možné sa prihlásiť priebežne aj počas školského roku.

       V našich elokovaných pracoviskách sa vyučujú tieto cudzie jazyky:

Kežmarok: ZŠ Dr. Fischera - jazyk anglický - 1. - 5. ročník a jazyk nemecký 2. ročník

Poprad: Spojená škola Ul. Letná - jazyk anglický: prípravný 0.ročník a 1. - 5. ročník

Miesto zápisu pre všetky pracoviská: Sídlo školy na Ul. D. Tatarku 4666/7, Poprad

ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY V ŠK. ROKU 2013/2014

Jazyková škola v Poprade  na základe oprávnenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonávať štátne jazykové skúšky organizuje v školskom roku 2013/2014 tieto druhy štátnych jazykových skúšok:

Jarný termín:

Základná štátna jazyková skúška /úroveň B2 SERR/ v jazyku anglickom, nemeckom a francúzskom / pre interných a externých záujemcov/

Všeobecná štátna jazyková skúška /úroveň C1 - C2/ v jazyku anglickom a nemeckom / pre interných a externých záujemcov/

Termín podania prihlášky: najneskôr do 31. marca 2014

Písomná časť :  22. apríla 2014

Ústna časť:   5. -  7. júna 2014


Poplatky platné v roku 2013/2014 a ďalšie informácie pozri:  Štúdium – štátne jazykové skúšky

ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ JAZYKOVEJ ŠKOLY

Pobočka JŠ v Kežmarku  má svoje sídlo na ZŠ Dr. Fischera (v školskom roku 2013/2014 pre výuku anglického  jazyka 1. - 5. r. a nemeckého jazyka  - 1. - 2.ročník).

Pobočka JŠ v Spojenej škole, Ul. Letná v Poprade má svoje sídlo na menovanej škole (v šk. roku 2013/2014 pre výuku anglického jazyka – prípravný a 1.- 5. ročník žiacky ). 

Organizácia školského roku 2013/2014

02.09.2013 Otvorenie školského roku 2013/2014
02.09. - 12.09.2013 Dodatočné zápisy na voľné miesta
04.09.2013 Začiatok vyučovania v kurzoch ANJ, NEJ, FRJ podľa rozvrhu hodín
09.09.2013 Začiatok vyučovania v kurzoch ŠPJ, TAJ a RUJ podľa rozvrhu hodín
02.09. - 25.09.2013 Prihlášky na ŠJS - jesenný termín
18.10.2013 Písomné ŠJS - jesenný termín
30.10. – 1.11.2013 Jesenné prázdniny
22.11.2013 Ústne ŠJS - jesenný termín
02.12. - 5.12.2013 Predštátnicové písomky v prípravných kurzoch na SJS
20.12.2013 Riaditeľské voľno
23.12.2013 – 7.01.2014 Vianočné prázdniny
13.01. - 24.01.2014 Polročné testy, hodnotenie
03.02.2014 Polročné prázdniny
01.03. - 31.03.2014 Prihlášky na ŠJS – jarný termín
03.03. – 07.03.2014 Jarné prázdniny
17.04. – 22.04.2014 Veľkonočné prázdniny
22.04.2014 Písomné ŠJS – jarný termín
26.05. - 06.06.2014 Postupové testy, hodnotenie
05.06. - 07.06.2014 Ústne ŠJS – jarný termín
13.06.2014 Zápis do prvých ročníkov JŠ
09.06. - 19.06.2014 Zápis interných poslucháčov do kurzov na nový šk. rok
20.06.2014 Posledný deň vyučovania v školskom roku 2013/2014
23.06.- 30.06.2014 Zápis na voľné miesta do vyšších ročníkov JŠ
27.06.2014 Záver školského roka 2013/2014