JazykyŠtúdiumPlatbyeLearningKontakt   Mapa stránok  

OZNAMY

Pokračovanie zápisu na voľné miesta  v kurzoch jazykovej školy pre školský rok 2014/2015

                       na Ul. D. Tatarku (aj pre pobočku na Letnej)

                August: 26. 08 - 28. 08. 2014 od  9.00 do  12. 00

              September: 2. 09 - 12. 09. 2014 od 13. 00 do 17.00

ZÁPIS NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

Jazyková škola oznamuje všetkým novým záujemcom o vzdelávanie sa v cudzích jazykoch, že v školskom roku 2014/2015

                                   otvára kurzy v týchto jazykoch:

anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, taliansky a slovenčina pre cudzincov

                            Termín zápisu už len na voľné miesta:


 Poprad : na voľné miesta od 0. ročníka po 6. ročník   všetkých jazykov

                          26.08. - 28.08. 2014 v čase 9.00 – 12.00

                         02.09. - 12.09.2014 v čase 13.00 - 17.00
                 (aj pre záujemcov o kurzy v pobočke na Ul. Letnej)

 Miesto zápisu v Poprade: sídlo školy na Ul. D. Tatarku -riaditeľňa školy,


Kežmarok: na voľné miesta do 1. – 3. r. anglického  jazyka  a do 1. ročníka nemeckého jazyka   počas 1. týždňa v septembri v čase vyučovania kurzov v ZŠ Ul. Dr. Fischera , 

Levoča: na voľné miesta v detašovaných kurzoch anglického  a nemeckého  jazyka  na Gymnáziu JFR , v júni, júli, auguste počas pracovnej doby v kancelárii č. 6 v budove Gymnázia, https://gymjfrle.edupage.org/


Termín vstupného testu na voľné miesta do prípravných ročníkov  na štátne jazykové skúšky z jazyka anglického a jazyka nemeckého
len v Poprade:  3. 09.2014 o 14. 30


                              Bližšie informácie o zápise tu.

                                    Charakteristika kurzov tu.

NOVINKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

Okrem kurzov všeobecného jazyka od základnej úrovne po prípravu na štátne jazykové skúšky vo vyššie menovaných cudzích jazykoch ponúkame v školskom roku 2014/2015 tieto novinky:

JAZYK ANGLICKÝ

Nultý ročník angličtiny pre buducoročných štvrtákov ZŠ, Prípravný kurz na skúšku FCE, Konverzačný kurz s anglickou lektorkou, Konverzačný kurz s názvom"Cestujeme po anglicky"

JAZYK NEMECKÝ

Konverzačný kurz s názvom "Konverzujeme na Vaše témy"

JAZYK FRANCÚZSKY

Konverzačný kurz o živote vo Francúzsku

SLOVENČINA PRE CUDZINCOV - všeobecný jazyk

Charakteristika kurzov tu.

Od septembra 2014 otvárame aj detašované kurzy na Gymnáziu J.F. Rimavského v Levoči: https://gymjfrle.edupage.org/

ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY V ŠK. ROKU 2014/2015

Jazyková škola v Poprade  na základe oprávnenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonávať štátne jazykové skúšky organizuje v školskom roku 2014/2015 tieto druhy štátnych jazykových skúšok:

Jesenný termín:

Všeobecná štátna jazyková skúška /úroveň C1 - C2/ v jazyku anglickom a nemeckom - len pre  externých záujemcov. Skúška sa bude konať pri minimálnom počte 5 uchádzačov.

Termín podania prihlášky: najneskôr do 16. septembra 2014

Písomná časť :  10. októbra 2014

Ústna časť:   14. novembra 2014

 

Jarný termín:

Základná štátna jazyková skúška /úroveň B2 SERR/ v jazyku anglickom, nemeckom a francúzskom / pre interných a externých záujemcov/

Všeobecná štátna jazyková skúška /úroveň C1 - C2/ v jazyku anglickom a nemeckom / pre interných a externých záujemcov/

Termín podania prihlášky: najneskôr do 31. marca 2015

Písomná časť :  24. apríla 2015

Ústna časť:   4. -  6. júna 2015


Poplatky platné v roku 2014/2015 a ďalšie informácie pozri:  Štúdium – štátne jazykové skúšky

ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ JAZYKOVEJ ŠKOLY

Pobočka JŠ v Kežmarku  má svoje sídlo na ZŠ Dr. Fischera (v školskom roku 2014/2015 pre výuku anglického  jazyka 1. až 3. r. a nemeckého jazyka  - 1.ročník).

Pobočka JŠ v Spojenej škole, Ul. Letná v Poprade má svoje sídlo na menovanej škole (v šk. roku 2014/2015 pre výuku anglického jazyka – prípravný ročník pre žiakov 4. ročníka ZŠ a 1.až 5. ročník žiacky ). 

Detašované kurzy na Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského v Levoči (od šk. roku 2014/2015 pre výuku anglického jazyka a nemeckého jazyka - bližšie informácie https://gymjfrle.edupage.org/ ).